زندگی نوشت های یک زن

شاید هوای زیستنم را عوض کنم باید که لهجه کهنم را عوض کنم این حرفِ مانده در دهنم را عوض کنم یک شمعِ تازه را بسرایم از آفتاب شمع قدیم سوختنم را عوض کنم

اسفند 00
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست